De kerkenraad bestaat uit de predikant, 3 ouderlingen en 3 diakenen. De kerkenraad vergadert minstens 1x per maand.

Voor het bezoekwerk is de gemeente in 3 wijken verdeeld met elk een wijkouderling en -diaken. Uitgangspunt is dat er minimaal 1x per jaar bij alle leden huisbezoek wordt afgelegd.  Daarnaast vinden er in geval van ziekte, overlijden, geboorte e.d. bezoeken plaats.

De diakenen dragen zorg voor zaken rond hulpverlening in eigen gemeente en wereldwijd. Daarnaast zorgt de diaconie voor informatie rond hulpverlening in brede zin.

>> ga naar contactgegevens kerkenraad >>