Orgelspel

Orgelspel voor de dienst

Orgelspel voor de dienst

Voor de dienst is er orgelspel

De dienst is dan nog niet begonnen. Iedereen zoekt een plaats in de kerk. Alle plaatsen in onze kerk zijn vrij. Ondertussen bespeelt de organist het orgel; in feite een voorbereiding op de dienst. Op het liturgiebord staan de psalmen die gezongen worden en de te lezen Bijbelgedeelten.

In de kerk worden voornamelijk psalmen gezongen. Deze psalmen komen uit de Bijbel en zijn op rijm en muziek gezet. In onze kerkdiensten gebruiken we de berijming uit 1773. Psalmboekjes met de tekst en de melodie van de liederen liggen bij de ingang van de kerk.

De bijbelgedeelten worden in de morgendienst gelezen uit de Herziene Statenvertaling en in de middagdienst uit de Statenvertaling.

Kinderoppas

Er is op dit moment geen vaste kinderoppas, maar dit is in overleg wel mogelijk. Neemt u alstublieft contact op met de koster (koster@nullcgkzeist.nl) als u tijdens de dienst uw jonge kinderen in de crèche wilt brengen. Zij geeft dit dan door aan het oppasteam.

Aanvang

Als het orgel is gestopt komt de kerkenraad met de voorganger binnen. De dominee krijgt bij de trap van de preekstoel een hand van een van de ouderlingen. Dit drukt uit dat hij namens de kerkenraad de verantwoordelijkheid over de dienst draagt. Het is voor iedereen zichtbaar dat er niet zomaar een persoon op de kansel staat, maar iemand met een opdracht namens de HEERE, zijn Zender.

Stil Gebed

Nadat de dominee naar de kansel is gebracht door de dienstdoende ouderling, bidden we in stilte om een zegen over de dienst. De kerkenraad staat bij dit gebed en ook bij de andere gebeden.

Meestal worden er in de morgendiensten dan namens de kerkenraad enkele mededelingen gedaan.

Votum en groet

Na de mededelingen spreekt de dominee twee teksten uit. De eerste tekst noemen we het votum. Dit is een plechtige verklaring van de gemeente dat zij alles van God verwacht. Het votum is een combinatie van psalm 124:8 en 138:8:

Onze hulp is in den naam des HEEREN, Die hemel en aarde gemaakt heeft, Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van Zijn handen.

De tweede tekst is de groet. Hierin groet God Zelf de gemeente die aanwezig is. De groet staat in Openbaringen 1:4:

Genade zij u en vrede van Hem Die is en Die was en Die komen zal, en van de zeven Geesten Die voor Zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe Getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen.

Soms worden ook de woorden uit 1 Timotheus 1:2 gebruikt:

Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van Christus Jezus onzen Heere. Amen.

Zingen

Dan zingen we de eerste psalm

* Morgendienst – Tien geboden – Schriftlezing

In de morgendiensten worden na de eerste psalm de Tien Geboden voorgelezen. Hierin staat wat God van ons vraagt. Dan zingt de gemeente een psalm als antwoord.

Bijbel

Bijbellezing

Schriftlezing

Daarna volgt de lezing uit de Bijbel van waaruit de voorganger in de dienst preekt.

 

* Middagdienst – Schriftlezing – Geloofsbelijdenis

In de middagdiensten leest de voorganger na de eerste psalm een gedeelte uit de Bijbel. Dan zingt de gemeente weer een psalm.

Zingen

Daarna doet de gemeente belijdenis van het geloof, meestal met de Apostolische Geloofsbelijdenis. Hierin spreken we als gemeente uit wat de kern van het christelijk geloof is. Dan wordt in de regel gepreekt aan de hand van de Heidelbergse Catechismus. Dit is een leerboek van de kerk aan de hand van vragen en antwoorden vanuit bijbelse lijnen over geloofszaken.

Gebeden

Bidden

Dan wordt er gebeden of God door Zijn Geest aanwezig wil zijn bij het lezen uit de Bijbel en de uitleg daarvan, zodat we Gods boodschap voor ons leven begrijpen. In de morgendiensten zijn er in de regel de voorbeden voor de noden in de gemeente en dankzegging voor zegeningen. In de middagdiensten zijn er in de regel de voorbeden voor de noden in de wereld, de overheid, koningshuis, zending, evangelisatie en hulpverlening.

Collecte

Voordat we nu gaan zingen speelt de organist iets langer. Daardoor krijgt een aantal leden van de kerkenraad, de diakenen, de mogelijkheid om rond te gaan door de kerk voor de collecte. De dominee heeft de doelen van de collecte genoemd. Dit kan zijn voor financiële steun aan minder bedeelden (de diaconale collecte), kerkelijke kosten, of voor een bijzondere actie. Deze collecte is vrijblijvend. Meestal zijn er twee collecten.

Zingen

Preek

De preek is centraal deel van de dienst. De voorganger verklaart het gelezen bijbelgedeelte en roept op tot geloof en gehoorzaamheid aan de wil van God. De preek kan ook woorden van troost en bemoediging geven in moeilijke situaties.

Zingen

Gebed

Aan het einde van de kerkdienst wordt er gedankt en gebeden. Dank voor Gods Boodschap uit de Bijbel en gebed voor het leven in deze wereld wat weer wacht, om de leiding van God in het dagelijks bestaan.

Zingen

Zegen

Na het zingen gaat iedereen staan en spreekt de dominee namens God de zegen uit. Deze zegen is de belofte van God dat Hij bij ons wil zijn en ons wil helpen bij alles wat we doen. Hiervoor worden de woorden 2 Korintiërs 13:13 gebruikt:

De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.

Ook worden wel in plaats hiervan de woorden uit Numeri 6:24-26 gebruikt:

De HEERE zegene u en behoede u; de HERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede.

De kerkenraad loopt terug

De dominee krijgt weer een hand, een teken van instemming van de kerkenraad.

Orgelspel

Als het orgel gaat spelen verlaat de gemeente de kerk en is de dienst ten einde.