Welkom in onze gemeente

Wij geloven dat Jezus de Zoon van God is en dat Hij ook onze Verlosser is. Dit wordt samengevat in Johannes 3:

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Onze gemeente hoort bij het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken en bestaat uit ongeveer 150 leden. We zijn een hechte gemeenschap die omziet naar elkaar en openstaat voor gasten. Iedere zondag om 10:00 uur en om 17:00 uur houden wij een kerkdienst.

Tijdelijk zijn de kerkdiensten beperkt toegankelijk en verder via kerktelefoon en Kerkomroep te beluisteren of via YouTube te bekijken. Om de druk op Kerkomroep te verminderen gaat de voorkeur uit naar meekijken via YouTube. De live stream via TouTube  wordt ongeveer 15 minuten voor aanvang van de dienst aangezet. We bidden en vertrouwen erop dat ook via die weg de diensten voor u tot zegen zullen zijn.

logo kerkomroep.nl

Meeluisteren via Kerkomroep

YouTube logo

Meekijken via YouTube

Collecten tijdens de kerkdienst

In overeenstemming met de oproep van de apostel Paulus (1 Cor. 16 : 2) om op de eerste dag van de week iets apart te leggen, willen wij u vragen uw eventuele bijdrage voor de collecten over te maken naar rekeningnummer NL06 INGB 0000 6536 92 ten name van Penningmeester CGK Zeist. De bestemming van de collecte wordt tijdens de dienst meegedeeld.

Kerkdiensten / uitzendingen

 • Wo 15-09-2021 20:00 J. Hoefnagel
  Samenzang Ps. 104: 8
  Geloofsbelijdenis
  Samenzang Ps. 63: 3
  Schriftlezing Joh. 6: 47-58
  Gebed
  Samenzang Ps. 23: 1,3
  Verkondiging
  Samenzang Ps. 16: 3
  Dankgebed
  Samenzang Ps. 105: 22

  Gedeelte Avondmaalsformulier:
  Bij het breken en uitdelen van het brood spreekt de dienaar des Woords:
  Het brood dat wij breken, is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam onzes Heeren Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.
  En als hij den drinkbeker geeft:
  De drinkbeker der dankzegging, dien wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbaar bloed van onzen Heere Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.
  (terwijl men communiceert zal men stichtelijk zingen, of sommige hoofdstukken lezen, dienende ter gedachtenis aan het lijden van Christus, als Jes. 53, Joh. 6: 13-18, of dergelijke)
 • Zo 19-09-2021 10:00 J. Hoefnagel Heilig Avondmaal
  Samenzang Ps. 79: 7
  Wet des Heeren
  Samenzang Ps. 32: 1
  Schriftlezing Hebr. 10: 1-18
  Gebed
  Samenzang Ps. 40: 3,4
  Verkondiging Hebr. 10: 14
  Thema: De heiliging van de volmaakte
  1) Volmaakt in Christus
  2) Heiliging door het Avondmaal
  Samenzang Ps. 145: 3
  Formulier Heilig Avondmaal
  Samenzang Ps. 22: 13,16
  1e Tafel Ps. 103: 1
  2e Tafel Ps. 103: 2
  3e Tafel Ps. 103: 3
  Dankgebed formulier (verweven met dankgebed)
  Samenzang Ps. 29: 1,6
 • Zo 19-09-2021 17:00 J. Hoefnagel nabetrachting Heilig Avondmaal
  Samenzang Ps. 5: 12
  Geloofsbelijdenis
  Samenzang Ps. 64: 10
  Schriftlezing Hebr. 10: 14-39
  Gebed
  Samenzang Ps. 25: 1
  Bediening Heilig Avondmaal
  1e Tafel Ps. 103: 6
  Dankgebed formulier
  Samenzang Ps. 33: 10,11
  Verkondiging Hebr. 10: 23
  Thema: Een belijdenis van hoop
  1) Geproefd aan de tafel
  2) Beoefend in de levensheiliging
  Samenzang Ps. 143: 10
  Dankgebed
  Samenzang Ps. 97: 6
 • Zo 26-09-2021 10:00 ds. J. Hoefnagel

  Er zijn (nog) geen uitzendingen beschikbaar.

 • Zo 26-09-2021 17:00 ds. T. Wijnsma

  Er zijn (nog) geen uitzendingen beschikbaar.

Meer kerkdiensten

Nieuws

Online meeloopdag theologie

Denk je er over na of een studie theologie iets voor je is? Heb je besloten theologie te gaan studeren maar weet je nog niet waar? Ben je gewoon nieuwsgierig naar hoe het er aan onze universiteit aan toegaat?Dan ben je welkom om een dag mee te...
Lees meer →

Kerstfeest 2e kerstdag via livestream

Zijn Naam is Jezus Dat is het thema van de kerstviering van 2e kerstdag 2020. De viering wordt verzorgd door de JoVo, een aantal kinderen uit de gemeente en hun ouders. Er kan helaas geen publiek aanwezig zijn, maar u kunt de viering thuis...
Lees meer →

Vrouwenmorgen programma en liederen

De spreker van deze vrouwenmorgen is Marianne Grandia met als thema ‘De kracht en macht van woorden’ Woorden kunnen een zegen zijn, maar ook tot een vloek. Binden en los-maken. Weten wij wat we zeggen? Marianne zal vanuit verschillende tek-sten...
Lees meer →

Agenda

Wijkavond

woensdag 22 sep 2021 20:00

Eenmaal per maand vindt Bijbelstudie per wijk plaats.
Kalender

Mannenvereniging

dinsdag 28 sep 2021 19:45

De mannenvereniging is eenmaal per twee weken op dinsdag.
Kalender

Vrouwenvereniging

donderdag 30 sep 2021 19:45

De vrouwenvereniging is eenmaal per twee weken op donderdag.
Kalender

Mannenvereniging

dinsdag 12 okt 2021 19:45

De mannenvereniging is eenmaal per twee weken op dinsdag.
Kalender

Vrouwenvereniging

donderdag 14 okt 2021 19:45

De vrouwenvereniging is eenmaal per twee weken op donderdag.