Privacyverklaring

Christelijke Gereformeerde Kerk te Zeist

Datum: 13 mei 2020 – Versie: 2.0

Download privacyverklaring CGK Zeist versie 2.0, 13 mei 2020 (pdf)

Algemeen

De Christelijke Gereformeerde Kerk te Zeist (CGK Zeist) verwerkt persoonsgegevens en andere gegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt. Een deel van de persoonsgegevens van leden van de CGK Zeist wordt verstrekt aan het landelijk bureau van de CGK voor de uitoefening van hun taken binnen het kerkverband. Uw persoonsgegevens worden niet aan andere derden ter beschikking gesteld en worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.

Toepasselijkheid 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door leden van de CGK Zeist in het kader van hun taken waartoe zij door de kerk zijn aangesteld. Hieronder valt ook de verwerking van persoonsgegevens op de website van de CGK Zeist.

De organisatie van de CGK in Nederland en haar plaatselijke gemeenten is gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels. Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken. De CGK in Nederland bestaan uit plaatselijke gemeenten. Deze gemeenten bezitten zelfstandig rechtspersoonlijkheid.

Doel van verwerking

Als plaatselijke gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band, het omzien naar elkaar en betrokkenheid met elkaar en het bijeenzijn rondom Gods Woord. Vanuit het geloof willen wij ook anderen daarbij uitnodigen. Om die reden worden er ook persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor administratie, het organiseren van bijeenkomsten, en het informeren van de leden van de CGK Zeist.

Verwerking van uw gegevens

Van de leden van de CGK Zeist worden algemene en kerkelijke persoonsgegevens geregistreerd. Deze gegevens worden beheerd door de Scriba. Een deel van deze gegevens zijn beschikbaar voor gemeenteleden die door de kerkenraad aangesteld zijn in een functie waarvoor zij deze gegevens moeten verwerken. De gemeente verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en het gerechtvaardigd belang van de kerk om haar ambtelijke structuren vorm te geven naar haar eigen inrichtingsvrijheid.

Voor zover bekend en van toepassing worden de volgende burgerlijke gegevens geregistreerd:

 • Naam, voornamen, roepnaam en voorletters;
 • straatnaam, huisnummer, postcode, en woonplaats;
 • geboortedatum en -plaats;
 • geslacht;
 • burgerlijke staat met vermelding van de datum van ingang van de huidige burgerlijke staat;

alsmede de volgende kerkelijke gegevens indien van toepassing:

 • doop, met vermelding van de datum alsmede van de naam van de gemeente waarbinnen de doop werd bediend;
 • belijdenis van het geloof, met vermelding van de datum alsmede van de kerkgemeenschap en de naam van gemeente waar belijdenis van het geloof werd gedaan;
 • kerkelijke bevestiging van het huwelijk, met vermelding van de datum alsmede van de kerkgemeenschap en de naam van de gemeente waar de inzegening heeft plaatsgevonden;
 • datum van overkomst uit een andere gemeente of uit een andere kerkgemeenschap, met vermelding van de naam van deze gemeente c.q. kerkgemeenschap;
 • gegevens in verband met het einde van het lidmaatschap van de gemeente:
  • datum van vertrek dan wel overschrijving naar een andere gemeente binnen de CGK of een ander kerkgemeenschap met vermelding van de naam van de nieuwe gemeente,
  • datum van onttrekking aan de gemeenschap van de kerk,
  • datum van vertrek naar het buitenland,
  • datum van overlijden;
 • de aard van de verbondenheid met de gemeente (belijdend lid, dooplid of meelevend lid).

Gegevens van gemeenteleden die zijn vertrokken of overleden worden in het archief bewaard.

De penningmeester van de kerk beheert persoonsgegevens, zoals giften aan de kerk, bestellingen van collectebonnen en declaraties. De gegevens worden bewaard voor het vaststellen van de jaarrekening en ten behoeve van de controle daarop. Alleen de kascontrolecommissie kan om inzage van deze gegevens vragen. De penningmeester beheert ook sub-administraties van verenigingen en commissies. De penningmeester informeert deze verenigingen en commissies op hun verzoek over de namen en bedragen van personen die geld hebben overgemaakt aan de vereniging of commissie, zoals bijvoorbeeld contributie.

De kerkenraad (predikant, ouderlingen en diakenen) beheert bijzondere persoonsgegevens die betrekking hebben op verleende pastorale of diaconale ondersteuning van leden van de CGK Zeist. Om de continuïteit van de pastorale of diaconale ondersteuning te waarborgen kunnen deze gegevens gedeeld worden met de hele kerkenraad of een deel van de kerkenraad. Als u dit niet wenselijk vindt, kunt u dit altijd aangeven bij het betreffende kerkenraadslid. Het kerkenraadslid zal uw verzoek om geheimhouding honoreren, tenzij er zwaarwegende redenen zijn zoals bijvoorbeeld de veiligheid van personen of het kunnen uitoefenen van de kerkelijke tucht.

Daarnaast verwerkt de CGK Zeist ook gegevens van niet-leden, waaronder:

 • Actuele adresgegevens en/of e-mailadressen van oud-leden wanneer zij het contactorgaan nog wensen te ontvangen;
 • Adverteerders in het contactorgaan: Bedrijfsnaam en/of naam contactpersoon, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres met als doel de administratie m.b.t. deze advertenties uit te voeren.

Het landelijk bureau van de CGK

Het landelijk bureau van de CGK ontvangt van de scriba een complete lijst van namen en adressen van leden van de CGK Zeist ten behoeve van verzending van tijdschriften m.b.t. zending en evangelisatie. Daarnaast ontvangt het landelijk bureau jaarlijks de aantallen van doopleden en belijdende leden i.v.m. het berekenen van de afdrachten voor de kerkelijke kassen en ten behoeve van publicatie in het jaarboek van de CGK. De gegevens worden beveiligd naar het landelijk bureau van de CGK verzonden. 

Website www.cgkzeist.nl

Op het algemene deel van de website worden alleen persoonsgegevens van gemeenteleden gepubliceerd wanneer dit nuttig is in verband met het uitoefenen van een functie binnen de CGK Zeist. Er wordt zorgvuldig afgewogen welke persoonsgegevens gepubliceerd moeten worden om de taak uit te kunnen oefenen. Voor plaatsing of wijziging van de gegevens wordt toestemming van de betreffende persoon gevraagd. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van emailadressen met als domeinnaam cgk.info of cgkzeist.nl. De volgende persoonsgegevens kunnen op de website geplaatst worden:

 • Naam en voornaam of voorletters;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • Woon- en/of postadres;
 • E-mailadres;
 • Kerkelijk ambt of kerkelijke functie;
 • Foto.

Foto’s

Foto’s van kerkelijke activiteiten worden zoveel mogelijk in een beveiligde omgeving geplaatst. Alleen leden van de CGK Zeist krijgen toegang tot deze beveiligde omgeving. Foto’s worden alleen in het niet beveiligde deel van de website geplaatst als alle personen die herkenbaar in beeld zijn hiervoor toestemming hebben gegeven.

Uitzending kerkdiensten

Onze kerkdiensten zijn live te beluisteren en eerdere kerkdiensten zijn terug te luisteren via onze website, via www.kerkomroep.nl, en via YouTube. Tijdens de kerkdiensten kunnen persoonsgegevens genoemd worden, bijvoorbeeld  bij voorbede, doop, belijdenis, of het bevestigen van ambtsdragers. De kerkenraad gaat er vanuit dat gemeenteleden hiervan op de hoogte zijn en zal het uitzenden via internet alleen met de betreffende persoon bespreken als zij dit nodig acht. Voorbede wordt alleen gedaan op verzoek van het betreffende gemeentelid of diens vertegenwoordiger, of op initiatief van een kerkenraadslid na overleg met de betreffende persoon, of – indien de situatie acuut en ernstig is en het niet mogelijk is tijdig overleg te plegen – na beraad binnen de kerkenraad. U kunt vragen om anonieme voorbede. Uw naam wordt dan niet genoemd maar wel de omstandigheden waarvoor u voorbede vraagt. Ook kunt u vragen om bij de voorbede bepaalde details over uw situatie niet te benoemen. De voorganger zal hier dan rekening mee houden.

Websites van derden / links

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Clickgedrag en cookies

Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem. Net als de meeste websites maken we gebruik van cookies. Als u de website bezoekt worden cookies geplaatst van Google Analytics om bezoekersgedrag in kaart te brengen. Zo kunnen we vaststellen welke pagina’s veel bezocht worden. Met deze informatie hopen we de website te kunnen verbeteren.

Publicatie Contactorgaan

Het Contactorgaan is het kerkblad van onze gemeente. In het Contactorgaan kunnen de volgende persoonsgegevens geplaatst worden:

 • Naam, voornamen of voorletters;
 • Geslacht;
 • Woonadres, telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • Datum van de verjaardag;
 • Gegevens rondom ziekte en gezondheid, geboorte, huwelijk en overlijden;
 • Kerkelijk ambt of kerkelijke functie.

Degene die teksten voor het contactorgaan aanlevert is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming om, indien nodig, daarin persoonsgegevens te vermelden. Bij twijfel beslist de eindredactie van het contactorgaan of toestemming nodig is. Het contactorgaan wordt eenmaal per 5 weken uitgegeven aan gemeenteleden, de consulent, een beperkt aantal oud-gemeenteleden, de scriba’s van plaatselijke kerken, scriba’s van zusterkerken, het landelijk kerkelijk archief, en aan kopij-aanleveraars en adverteerders in het contactorgaan als bewijsexemplaar. Het Contactorgaan wordt niet op de website gepubliceerd. Wel kunnen sommige relevante gedeelten uit het Contactorgaan gepubliceerd worden, zoals bijvoorbeeld een aankondiging van een activiteit. Als hierin persoonsgegevens staan, zullen die alleen na toestemming van de betreffende persoon gepubliceerd worden op de website.

Publicatie ledenlijst

De ledenlijst bevat de namen, contactgegevens, geboortedatum en kerkelijke status van alle gemeenteleden. De ledenlijst wordt periodiek, afhankelijk van de mutaties, uitgegeven aan alle gemeenteleden. De volgende gegevens worden in de ledenlijst gepubliceerd, voor zover bekend:

 • Naam, voornamen of voorletters;
 • Geslacht;
 • Woonadres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Status van doop en belijdenis;
 • Kerkelijk ambt en/of kerkelijke functies.

Publicatie Ons Kerkblad

Ons Kerkblad is een orgaan dat door de classis Utrecht van de CGK eens per twee à drie weken wordt uitgegeven. Zowel leden als niet-leden van de CGK kunnen zich abonneren op Ons Kerkblad. In Ons Kerkblad kunnen de volgende persoonsgegevens van gemeenteleden worden gepubliceerd onder het kopje Pastoralia. De opsteller van de pastoralia (meestal de eigen predikant) bepaalt of de persoonsgegevens zodanig zijn dat er toestemming voor plaatsing gevraagd moet worden. Gemeenteleden kunnen ook zelf vragen om gegevens wel of juist niet te publiceren.

 • Naam, voornamen of voorletters;
 • Geslacht;
 • Kerkelijke gemeente;
 • Gegevens rondom ziekte en gezondheid, geboorte, huwelijk en overlijden.

Beveiliging persoonsgegevens

De kerkenraad en alle door de kerkenraad in een functie aangestelde gemeenteleden zorgen voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. De persoonsgegevens worden verwerkt op computers die met een wachtwoord beveiligd zijn. Persoonsgegevens op papier worden in een afgesloten kast bewaard.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De scriba bewaart persoonsgegevens die zijn verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen binnen de wettelijk gestelde kaders. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen en ervoor te zorgen dat er passende en organisatorische maatregelen worden genomen om aan de privacyregels te voldoen heeft de gemeente de coördinatie van die waarborgen gelegd bij de scriba van de kerkenraad. Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u een schriftelijk verzoek hiertoe doen aan de Scriba. De scriba zal eerst vaststellen of het recht waarop u zich beroept van toepassing is. Als dit zo is, zal de scriba binnen de wettelijke termijn van één maand aan uw verzoek voldoen, tenzij de omstandigheden nopen tot een verlenging van de termijn tot maximaal drie maanden. Bij een dergelijke verlenging zult u een met redenen omklede verklaring daarover krijgen. Bij het voldoen aan uw verzoek moet de gemeente rekening houden met de privacy-rechten van anderen en het gerechtvaardigd belang en de gerechtvaardigde activiteiten van de kerk.

Wanneer u bezwaar heeft tegen een op de website geplaatste foto waarop u zichtbaar bent, kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een e-mail te sturen aan de websitecommissie. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk, tenminste binnen één maand, verwijderd.

Heeft u algemene vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens, uw rechten of deze privacyverklaring? Dan kunt u ook contact opnemen met de AVG-commissie door een e-mail te sturen naar privacy@nullcgkzeist.nl.

Contactgegevens

Scriba:

Dhr. P.G. van den Berg

Duifhuis 13

3704 DB Zeist

Tel: 030-6958932

E-mail: scriba@nullcgkzeist.nl

AVG-commissie:

Dhr. C.H. van Werkhoven

Tel: 030-7552701

E-mail: privacy@nullcgkzeist.nl

Websitecommissie:

E-mail: website@nullcgkzeist.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Versiebeheer

Versie

Datum

Aanpassingen

1.0 (download pdf)

 

24-07-2019

Eerste goedgekeurde versie

2.0 (download pdf)

13-05-2020

Het vragen om toestemming voor voorbede, en het beleid als toestemming niet verkregen kan worden, zijn verduidelijkt.

De verantwoordelijkheden voor het verkrijgen van toestemming voor het plaatsen van persoonsgegevens in het contactorgaan zijn verduidelijkt.

Vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 13-05-2020